ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ''Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρημένη ονομασία ''ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ'' ΠΓΕ''

Undefined
Body: 

   Κατά της άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 12/09/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

 

Συννημένο: