Απόφαση 8 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(20/02/2019)