ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Ανακοίνωση αίτησης καταχώρισης της ονομασίας ''ΚΛΑΡΙΣΙΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ'' στο μητρώο των ΠΟΠ - ΠΓΕ - ΕΠΙΠ''

Body: 

 ''Ανακοίνωση αίτησης καταχώρισης της ονομασίας ''ΚΛΑΡΙΣΙΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ'' στο μητρώο των ΠΟΠ - ΠΓΕ - ΕΠΙΠ''

   Κατά της αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 29/05/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

 

Undefined