Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(02/04/2019)