Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού-Συμπολιτείας-Ερινεού»