Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(12/04/2019)