ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''2η Τροποποίηση της αριθ. 2882/132872/02.10.2018 ΥΑ ένταξης πράξεων & ανάκληση ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 ''Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 1069/71302/05.04.2019 έγγραφό του ανακοίνωσε την 2η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 2882/132872/02.10.2018 Απόφασης ένταξης πράξεων & ανάκληση ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020».                      
Undefined