ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Τροποποίηση & αντικατάσταση της υπ'αριθ. πρωτ. 500/24791/15.02.2018 Εγκυκλίου του Μέτρου 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 1156/77424/11.04.2019 έγγραφό του ανακοίνωσε την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. πρωτ. 500/24791/15.02.2018 Εγκυκλίου για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014 -2020.

 Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών στο πλαίσιο της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4310) σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν :

Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης

Β. Αίτημα Τροποποίησης Πράξης

Undefined