ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1310/71384/05.04.19 ανακοίνωσε την Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

   Με το άρθρο 15 του Κανονισμού (EE) 1380/2013 και όσον αφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα, θεσπίζεται υποχρέωση εκφόρτωσης για όλα τα αλιεύματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων (ποσοστώσεις), καθώς και για τα αλιεύματα για τα οποία ισχύουν ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006.

Undefined