Απόφαση 237 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(17/04/2019)