Απoφάσεις 264,265 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(17/04/2019)-(Σε ορθή επανάληψη).