Απόφαση 310 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(23/04/2019)