Απόφαση 322 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(23/04/2019)