Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (05/05/2015)