Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(14/05/2019)