Απόφαση 52 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (20/02/2019) - ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.