Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(21/05/2019)