Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24-05-2019).