Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(11/06/2019)