ΜΕΛΕΤΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "Παρακολούθηση ποιότητας και χλωρίωση νερού των Δ.Ε. Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού ,Συμπολιτείας"(19/05/2015)