Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (19/05/2015)