Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(12/08/2019)