Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στην Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για την στέγαση «Κέντρου Πληροφόρησης» Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και Φαραγγιού Βουραϊκού (16/06/2015)