Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (10/06/2015)