Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 332/2015 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(27/05/2015)