«Πρόσκληση για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας».