Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Οκτάμηνου) Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (11/07/2015)