Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (21-07-2015)