Απoφάσεις ΕΙΔΙΚΗΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(01/09/2019)