Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(09/09/2019)