ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Μεταφορά σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας με σκοπό τη διαχείριση τους (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».