ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού, συνοδού λογισμικού και συστήματος ήχου του Δήμου Αιγιαλείας».