Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(11/10/2019)