Απόφαση 457, Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (02/10/2019)