ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Απόφαση Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», του Υπομέτρου 10.1, Μέτρο 10 & της αριθ. 618/72071/05-04-2019 2ης προσκλ. με Κωδ. στο ΟΠΣΑΑ 10.1.09_2 (ΠΑΑ 2014-2020)''

Body: 

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ 

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με την υπ’ άριθ. πρωτ.1465/249557/03.10.2019 απόφαση ενημερώνει  για την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων»,την ένταξη στη Δράση 10.1.09, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, των δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ ́ αριθμ. 618/72071/05-04-20192ης Πρόσκλησης, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 11 έως 15 της αριθμ. 401/48520/29-3-2018ΥΑ (ΦΕΚ Β ́1226/2-4-2018).

Undefined