Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (18/09/2019)