Απόφαση 403 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (18/09/2019)