Απόφαση 488 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (15/10/2019)