ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13184/29-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ''Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014 –2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 7164/31.10.2019 ανακοίνωσε την 2ηΤροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο) ''Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 2020''

Undefined