ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ''Αίτηση για έκδοση άδειας απόσταξης στεμφύλων (για παραγωγή τσίπουρου)''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

   Σχετικά με την έναρξη της αποστακτικής περιόδου, οι αμπελοκαλλιεργητές του Δήμου Αιγιαλείας που κατέχουν αμπέλι έκτασης μικρότερης του ενός (1) στρέμματος και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή για την έκδοση άδειας απόσταξης στεμφύλων (για παραγωγή τσίπουρου), θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο πρωτόκολλο του Δήμου / Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αιγιαλείας προσκομίζοντας συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση από  τη  Δ/νση Πρ/μου, Οργ., Πλ/κής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας.

1.     Αστυνομική Ταυτότητα

2.     ΑΦΜ

3.    Αμπελουργικό μητρώο (βάσει αρ. 8 παρ. 5 ΚΥΑ 2454/235853/01.10.2019) ή ελλείψει αυτού Ε9

4.    Συντεταγμένες αγροτεμαχίου για εντοπισμό στο googleearth.

   Θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης.

Undefined