Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε Τακτική Συνεδρίαση (22/11/2019).