ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ''Αγροτική άδεια''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

   Σχετικά με την αγροτική άδεια στρατευόμενου, ο ίδιος ή οι γονείς του (με εξουσιοδότηση), θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας / Δημοτικές Ενότητες προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση απο τη Δ/νση Πρ/μού, Οργ., Πλ/κής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας προσκομίζοντας συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Αντίγραφο εντύπου Ε1

-Αντίγραφο εντύπου Ε9 ή συμβολαιογραφικής πράξης ή άλλου αποδεικτικού κατοχής αγροτικής περιουσίας

 

   Μετά το πέρας των αγροτικών εργασιών ο στρατευόμενος υποβάλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας  / Δημοτικές Ενότητες για βεβαίωση που θα πρέπει να προσκομίσει στη Μονάδα που υπηρετεί, υποβάλλοντας συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Αντίγραφο εντύπου Ε9 ή συμβολαιογραφικής πράξης ή άλλου αποδεικτικού κατοχής αγροτικής περιουσίας

-Στρατιωτική ταυτότητα (φ/ο)

-Βεβαίωση Προέδρου Κοινότητας ή Προέδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού ότι κατά την διάρκεια της δηλωθείσας ημερομηνίας, πραγματοποίησε ή συμμετείχε σε αγροτικές εργασίες

-Άδεια από Στρατιωτική Μονάδα

   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαίωσης σύμφωνα με την Φ.400/34/292616/Σ4753/31-8-2016 (ΦΕΚ 2808/6-9-2016 τ.Β) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΑΝΥΕΘΑ είναι: η αγροτική άδεια χορηγείται στους κατ' επάγγελμα αγρότες και σε όσους είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατ' επάγγελμα αγρότης.

   

 

   

 

 

 

Undefined