ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ :Κατασκευή περίφραξης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο του Πανεπιστημίου Πάτρας (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας).