ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Τροποποίηση της με αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

     Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης  Κοινοτικών  Πόρων με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3577/305820/26.11.2019 έγγραφο αποφάσισε:

α) Την ανάκληση και την τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων, από το πρώτο έτος εφαρμογής (2019), της δράσης 11.2.2 του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020 : των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος Ι που εγκρίθηκαν με την αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, από τη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην ΑΔΑ: ΨΚΦ44653ΠΓ-ΗΘΕ5 κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020.

 β) Την ένταξη νέων δικαιούχων οι οποίοι είναι αποδέκτες μεταβίβασης, οι οποίοι: αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙΙ για τη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

 

 γ) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού και των στοιχείων των δικαιούχων του συνόλου των ενταγμένων πράξεων οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων: της δράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, σε συνολική δημόσια δαπάνη δέκα πέντε εκατομμύρια δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (15.016.269,40€).

 

 δ) Την τροποποίηση του συνολικού Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 σε δέκα πέντε εκατομμύρια δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (15.016.269,40€).

 

 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

     Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία μεταβίβασης και διαρκούν έως και την 17/05/2024. Για τους λοιπούς δικαιούχους (παλιούς) ισχύουν τα οριζόμενα στην με αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων.

 

 

Undefined