ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ. 1119 - 03/12/2019 (Εξουσιοδότηση Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας θεώρησης γνησίου υπογραφής).