ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Εγκύκλιος Οδηγιών για την διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Π.Α.Α. 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

 

    Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 97014/02.12.2019 έγγραφό του ανακοίνωσε την Εγκύκλιο Οδηγιών για την  διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 9 ''Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών'' του Π.Α.Α. 2014-2020.

     Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση μερικής και τελικής πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 9 που αφορά την «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάρισή της. Η χρηματοδότηση αφορά στην καταβολή της συγχρηματοδοτούμενης οικονομικής ενίσχυσης (εθνικοί και ενωσιακοί πόροι) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, βάσει των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του και τις νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή. Βάσει των στοιχείων αυτών βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας.

Undefined