Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(18/12/2019)