Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας (22/10/2019).