ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 Infrastructural works του έργου Food Art Movement Energy - the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, του Coo.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 Infrastructural works  του έργου Food Art Movement Energy - the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

 

  1.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  2.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3.   ΜΕΛΕΤΗ
  4.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  5.   ΤΕΥΔ