Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη διαχείριση, οικονομική παρακολούθηση, οργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία, προώθηση υλικού επικοινωνίας και δημοσιότητα του έργου Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience FAME ROAD, με ακρωνύ

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη διαχείριση, οικονομική παρακολούθηση, οργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία, προώθηση υλικού επικοινωνίας και δημοσιότητα του έργου FoodArtMovementEnergytheRoadtoCountryExperienceFAMEROAD, με ακρωνύμιο FAMEROAD,  στο πλαίσιο του CooperationProgrammeInterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

 

  1.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  2.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3.   ΜΕΛΕΤΗ
  4.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  5.   ΤΕΥΔ